Mój Biznes - Compensa

Mój Biznes to elastyczny pakiet ubezpieczeń przeznaczony dla firm, których wartość majątku nie

Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Przedsiębiorca może skonstruować zakres ochrony odpowiedni dla swoich potrzeb tj. ubezpieczyć  budynki  maszyny urządzenia wyposażenie w tym sprzęt elektroniczny oraz środki obrotowe. Dodatkowo w ramach pakietu chronimy życie i zdrowie pracowników oraz odpowiedzialność cywilną związaną z posiadaniem mienia i prowadzeniem działalności gospodarczej.
przekracza 1 miliona złotych (dodatkowym kryterium jest suma gwarancyjna na ubezpieczenie OC do 500.000 zł). 

Zakres
 • elastyczny zakres ubezpieczenia konstruowany zgodnie z potrzebami przedsiębiorcy
 • możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę nieosiągnięcia zysku w wyniku szkody
 • w ramach sumy ubezpieczenia Compensa odpowiada dodatkowo za szkody spowodowane przez akcję ratowniczą lub gaśniczą oraz zwraca koszty usunięcia pozostałości po szkodzie
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu spowodowane przez:
 • ogień i inne zdarzenie losowe, w tym powódź (jedyne obowiązkowe ubezpieczenie)
 • kradzież z włamaniem i rabunek
 • wandalizm jako uzupełnienie ochrony w ogniu
Dodatkowo ochrona może zostać rozszerzona o ubezpieczenia:
 • elektroniki od wszystkich zdarzeń
 • środków obrotowych od zepsucia na skutek awarii urządzeń chłodniczych lub przerwy w dostawie prądu
 • szyb i innych przedmiotów (lad chłodniczych i lodówek) od stłuczenia
 • mienia w transporcie, przy załadunku i wyładunku
 • nieosiągnięcia zysku w następstwie szkody
Zakres ubezpieczenia Mój Biznes może zostać rozszerzony o:
 • odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia - OC najemny nieruchomości, OC najemcy mienia ruchomego, OC pracodawcy, OC podwykonawcy i inne
 • NNW – ubezpieczenie pracowników na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • assistance – pomoc techniczna, medyczna i informacyjna przy nagłych zdarzeniach w firmie
Dodatkowych informacji udzielą nasi agenci. Zapraszamy do naszych biur w Koluszkach i w Jeżowie.

Źródło: Compensa