Obowiązkowe ubezpieczenie rolne - Gothaer

Ubezpieczenie to daje możliwość uzyskania odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych.

Niespełnienie obowiązku ubezpieczenia w przypadku szkody może spowodować znaczne straty finansowe związane z naprawieniem szkody, czasami utratę całego Twojego dorobku. Ponadto, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, będziesz obowiązany wnieść opłatę na rzecz gminy.

 • uzyskasz odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych
 • nie poniesiesz wysokich strat finansowych związanych z naprawieniem szkody, czy z utratą całego Twojego majątku
 • nie będziesz obowiązany wnosić opłaty na rzecz gminy, gdyż spełnisz obowiązek zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych
Zakres ochrony
 
Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w budynkach rolniczych wskutek następujących zdarzeń losowych w postaci:
 • ognia
 • huraganu
 • powodzi
 • podtopienia
 • deszczu nawalnego
 • gradu
 • opadów śniegu
 • uderzenia pioruna
 • eksplozji
 • obsunięcia się ziemi
 • tąpnięcia
 • lawiny
 • upadku statku powietrznego
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest każdy budynek o powierzchni powyżej 20m2 (określony w Prawie Budowlanym), będący własnością Ubezpieczonego i wchodzący w skład gospodarstwa rolnego.
Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.
Ubezpieczeniem w gospodarstwach rolnych nie są objęte:
budynki, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia
budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów
namioty i tunele foliowe
Dodatkowo Gothaer TU S.A. w ramach składki za ubezpieczenie obowiązkowe chroni również stałe elementy budynków rolniczych wraz z kolektorami słonecznymi lub systemami fotowoltaicznymi.

Suma ubezpieczenia

Sumę ubezpieczenia odrębnie dla poszczególnych budynków rolniczych łącznie ze stałymi elementami ustala Ubezpieczający z zakładem ubezpieczeń. Suma ubezpieczenia budynku rolniczego może odpowiadać:
wartości nowej dla budynków nowych oraz takich, których stopień zużycia technicznego nie przekroczył 10%,
wartości rzeczywistej tego budynku, co oznacza wartość nową pomniejszoną o stopień zużycia budynku rolniczego.

Wszystkich dodatkowych informacji udzielą nasi Agenci w Koluszkach i Jeżowie

Źródło:  Gothaer