Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych HDI

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy wszystkich budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych to wszystkie obiekty budowlane o powierzchni pow. 20 m2, (trwale związane z gruntem, posiadające fundamenty i dach), będące w posiadaniu rolnika.

Pamiętaj! Obowiązkowi ubezpieczenia nie podlegają budynki, których stan techniczny osiągnął 100% zużycia, bądź przeznaczone do rozbiórki.

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia budynku?

Obowiązek ubezpieczenia budynku powstaje z dniem jego pokrycia dachem.

Przed jakimi zdarzeniami chroni ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie obejmuje skutki następujących zdarzeń losowych:
 • ogień,
 • huragan,
 • powódź,
 • podtopienie,
 • deszcz nawalny,
 • opady śniegu,
 • grad,
 • piorun,
 • eksplozja,
 • obsunięcie się ziemi,
 • tąpnięcie,
 • lawina,
 • upadek statku powietrznego.
Jak określana jest suma ubezpieczenia budynków?

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego, oddzielnie dla każdego budynku. Suma ubezpieczenia budynku rolniczego może odpowiadać wartości:
 • rzeczywistej, czyli wartości w stanie nowym pomniejszonej o stopień zużycia technicznego budynku,
 • nowej, czyli nie uwzględniającej zużycia technicznego – w odniesieniu do budynków nowych oraz takich, których stopień zużycia technicznego nie przekracza 10%.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielą nasi agenci.
Źródło: HDI