Ubezpieczenie małych i średnich firm

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Mienie oraz odpowiedzialność cywilna, dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym uzyskującym przychody z najmu lub dzierżawy.

Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować mienie od zdarzeń losowych, z możliwością rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko przepięcia, katastrofy budowlanej i pękania rur, mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk, mienie w czasie transportu, odpowiedzialność cywilną, usługi Assistance i telefoniczną asystę prawną.

Suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie deklarowanej przez Ubezpieczającego wartości mienia.

Suma ubezpieczenia dla budynków, budowli, lokali, maszyn, urządzeń i wyposażenia, sprzętu elektronicznego powinna odpowiadać w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych, ich nowej wartości odtworzeniowej, wartości rzeczywistej lub wartości księgowej brutto.

W pozostałych przypadkach Ubezpieczający wyznacza sumy ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów mienia i ubezpieczanych ryzyk kierując się przewidywaną maksymalną szkodą w mieniu, która może powstać wskutek zajścia jednego zdarzenia ubezpieczeniowego, niezależnie od faktycznej, całkowitej wartości ubezpieczanego mienia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polski, zgodnie z lokalizacją wskazaną na polisie.

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych w odniesieniu do maszyn, urządzeń i wyposażenia, obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu wykonywania zlecenia związanego z prowadzoną działalnością Ubezpieczającego.

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych w odniesieniu do mienia osobistego pracowników, obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w każdym miejsc uwykonywania przez pracownika obowiązków służbowych.

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz w ubezpieczenie mienia w transporcie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wartości pieniężnych w czasie transportu.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego obowiązuje na całym świecie.

Ubezpieczenie mienia w ubezpieczeniu mienia w transporcie obowiązuje na terenie Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Lichtensteinu, Islandii i Norwegii (ubezpieczeniewartości pieniężnych w transporcie obowiązuje tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Lichtensteinie, Islandii i Norwegii(zgodnie ze wskazaniem w polisie).

Zapraszamy do naszego biura w celu zapoznania się ze szczegółami oferty.


Źródło: Promama